• banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
  • banner4.jpg
  • banner5.jpg

Algemene lesvoorwaarden 2016

Beste cursist,

Mogen wij je vooreerst feliciteren met je keuze voor een professionele rijopleiding bij een erkende rijschool. In deze folder vind je de algemene lesvoorwaarden waaronder wij de overeengekomen lessen geven samen met de desbetreffende tarieven. De concrete lesafspraken worden vermeld in een afzonderlijk afsprakenkaartje/mail waarop deze algemene bepalingen van toepassing zijn. Duidelijke afspraken door beide partijen gekend en aanvaard zullen ervoor zorgen dat je een vlekkeloos opleidingsparcours kan doorlopen.

ALGEMENE LESVOORWAARDEN

Artikel 1 – Lesvoorwaarden voor de rijschool

1)     Je krijgt theorie- en/of praktijkles van een lesgever die in het bezit is van een brevet van beroepsbekwaamheid en een instructietoelating uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit (FOD Mobiliteit). 

2)     Je lessen worden bij voorkeur door 1 lesgever gegeven,  Er zijn omstandigheden waarop de rijschool hiervan kan afwijken.  De wachttijd van de lessen is te lang, lesgever is meerdere dagen afwezig, onderling akkoord, ….De rijschool voorziet een evaluatiesysteem waardoor te allen tijde de verschillende instructeurs weten hoever de lessen gevorderd zijn.  In de mate van het mogelijke voorzien wij steeds hetzelfde lesvoertuig voor uw lessen en voor het examen.

3)     Één lesuur praktijk duurt steeds 60 minuten, bespreking en evaluatie inbegrepen. 

4)     De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

5)     De rijschool heeft het recht om jou een bekwaamheidsattest te weigeren indien de lesgever oordeelt dat je niet bekwaam bent om de scholing alleen op de openbare weg verder te zetten.  Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met jou bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest categorie B moet je bovendien minstens 20 uur effectief les gevolgd hebben.  Het verplichte attest bij het volgen van 6u rijles of 12u theorieles worden enkel afgeleverd bij volledige betaling en aanwezigheid in ALLE lessen. 

6)     De rijschool dient op het einde van de lessencyclus een kopie van de inschrijvingskaart aan jou te overhandigen.

Artikel 2 – Lesvoorwaarden voor de leerling

1)     Zorg er voor, dat je tijdig voor de rijles klaar staat. Verloren minuten door de schuld van de leerling worden niet ingehaald of vergoed.  Lessen die niet tijdig starten door de rijschool worden gecompenseerd.

2)     Een rijles of examenbegeleiding kan worden verplaatst of afgezegd zonder dat deze zal worden aangerekend, op voorwaarde dat de afzegging of verplaatsing tijdig gebeurd.  48 uren voor een rijles, 5 werkdagen voor een examen (anders boete = 2/3 van het lesgeld). Afzeggen enkel tijdens de kantooruren via telefoon. Geen mail.

3)     Onverminderd wat in punt 2 werd gesteld, wordt een te laat afgezegde les of examenbegeleiding evenwel niet aangerekend in geval van overmacht (zoals bijv. onverwachte opname in het ziekenhuis, acute ziekte, ..).  De aangehaalde reden van overmacht dient te worden gestaafd met een schriftelijk bewijs.  Worden uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht: verlof, oproeping door de werkgever, geplande ziekenhuisopname, ….(niet-limitatieve opsomming).

4)     Annuleren of verplaatsen van lessen of examens moeten per telefoon gebeuren via                        014 / 41 49 86

Spreek u naam + tel. in als u terecht komt op ons antwoordapparaat.  Wij bellen u zo snel mogelijk terug.

U kan ook steeds uw afspraken laten aanpassen op het kantoor van de rijschool tijdens de kantooruren of op afspraak.

Turnhoutse autorijschool, Vogelzang 3/1, 2300 Turnhout (GPS Korte Vianenstraat, naast hotel Vianen)

Ma, di, wo, vr van 9 tot 18u. Za van 9 tot 13u.  Donderdag gesloten.  Tussen 12u30 en 13u30 middagpauze.

5)     De lesgever is vakkundig op het gebied van lesgeven. Luister dan ook goed naar hem of haar en volg alle gegeven aanwijzingen goed op.

6)     Maak het overeengekomen opleidingsschema af en probeer het examen niet af te leggen voordat je alle examenonderdelen voldoende onder de knie hebt.

7)     Je kan steeds bij de administratie van de rijschool terecht voor alle vragen omtrent je opleiding. 

Artikel 3 - Praktijkexamens

1)     Indien je het praktijkexamen aflegt met de rijschool onder begeleiding van de lesgever dan doe je de aanvraag voor het praktijkexamen op het secretariaat van de rijschool, bij voorkeur 6 weken op voorhand. 

2)     Bij het praktijkexamen moet je volgende documenten voorleggen:

·     geldige Belgische identiteitskaart (indien chip ontbreekt, bewijs van woonst toevoegen)

·     geldig voorlopig rijbewijs

·     Indien u niet meer beschikt over een geldig voorlopig rijbewijs, dient u een geldig bewijs van uw theorie examen voor te kunnen leggen.  Aangevuld met een attest van de gemeente van afgifte van uw vorige voorlopige rijbewijs + het attest van de rijschool van de gevolgde rijlessen.

·     geldig rijbewijs cat B, indien examen BE

·     examengeld voor de rijschool, zie tarief (achterzijde)

·     retributie examencentrum categorie B of BE, zie tarief (achterzijde)

3)     Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:

Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegerekend kunnen worden, dan moet je alle kosten van het praktijkexamen (rijschool + examencentrum) betalen.  Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste geldige documenten kon tonen (zoals een geldig voorlopig rijbewijs / theorie examen of identiteitskaart), dan moet je deze kosten dragen.

4)     Als het praktijkexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, of door een technisch defect aan de leswagen, dan hoef je geen kosten te betalen.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen

1)     De rijschool zal een vergoeding van je vragen voor dossierkosten die gemaakt worden om jouw inschrijving in orde te maken. Uw dossier wordt 3 jaar lang bij de rijschool bewaard.   Alle vergoedingen die je aan de rijschool betaalt zijn hieronder vermeld:

Categorie

AM

B

BE

G

Dossierkosten

25 €

25 €

0 €

25 €

Theorielessen

100 €

100 €

x

100 €

Lesuur praktijk

x

 60 €

85 €

x

Examenbegeleiding kort

Examenbegeleiding lang

x

160 €

220 €

240 €

320 €

x

In deze prijzen is 21 % BTW inbegrepen, verzekering, privé lesgever en erkend lesvoertuig

Voor tussenkomsten, subsidies Kmo portefeuille verwijzen we naar onze website www.tar.be

Op het examencentrum dien je, voor zover deze niet vooraf aan de rijschool werden betaald, de examenkosten (retributies) te betalen.      Voor een theorie-examen is dit 15 €, voor een praktijkexamen cat AM is dit 10 €; voor de cat. B en BE is dit 36 €.  Als je een praktijkexamen laattijdig annuleert of afwezig bent dan dien je een toeslag van 25 € te betalen die het examencentrum aanrekent.

2)     Bovenvermelde prijzen zijn niet bindend. Enkel de tarieven die uithangen in het bureel zijn bindend.  Tariefwijzigingen worden 2 maanden op voorhand aangekondigd door middel van uithangen in de inkomhal.  Verplaatsingen op de openbare weg, waarbij je niet achter het stuur van de leswagen zit, tellen niet mee voor de berekening van het minimum aantal uren dat vereist is voor het bekomen van een bekwaamheidsattest en zullen je niet aangerekend worden. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging, eventueel ook schakeltechniek, maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel.

3)     Het lesgeld voor een theoriecursus betaal je ten laatste bij de aanvang van de cursus (contant). Lesboeken en ander materiaal betaal je contant bij ontvangst. Bij het vastleggen van de praktijklessen betaal je een voorschot op het lesgeld. Het saldo wordt voldaan volgens het overeengekomen betalingsschema zoals vermeld op je afsprakenkaartje.  Wij vragen zo veel mogelijk te betalen met gepast geld.

4)     Wij aanvaarden ook correct getekende en ingevulde bestelbonnen voor opleidingen die gefactureerd dienen te worden.  Naast de firmagegevens en de handtekening van de verantwoordelijke, is ook de naam van de kandidaat en een vermelding van de categorie onmisbaar.

5)     Komt het voor dat je niet betaalt volgens het overeengekomen betalingsschema, dan heeft de rijschool het recht de geplande opleiding stop te zetten en een factuur op te maken voor het achterstallige bedrag.  Iedere vertraging in betaling van deze factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10 % per jaar vanaf de vervaldag met zich mee.

Artikel 5  - Kwaliteitscontrole - bemiddeling

1)     Op regelmatige tijdstippen zal de rijschool jou bevragen (via e-mail of per brief) of de opleiding naar wens verlopen is.  Wij vragen je deze evaluatieformulieren correct in te vullen.

2)     Bij een meningsverschil over het verloop van je opleiding kan je dit in de eerste plaats formuleren aan de directeur van de rijschool, Van Gael Paul, 014 41 49 86 / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  en via de ombudsdienst van onze Federatie van Erkende rijscholen Federdrive, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Artikel 6 – Vrijwaring

Als je tijdens de rijles of het praktijkexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan het lesvoertuig dan gelden de volgende afspraken:

1)     De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.

2)     Bij opzettelijk wangedrag zal je wel aansprakelijk gesteld worden.

3)     Het is ten stelligste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, word je wel aansprakelijk gesteld.

4)     Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloed wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Opgemaakt in tweevoud, waarvan elke partij verklaart 1 exemplaar te hebben ontvangen,

Handtekening rijschoolafgevaardigde                                                         Naam en handtekening leerling,

Maatschappelijke benaming: Turnhoutse Autorijschool, Vogelzang 3/1, 2300 Turnhout

Erkenningsnummer Federale Overheidsdienst Mobiliteit: 2540  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

www.federdrive.be   OEFENVRAGEN

federdrive

 

   Tar 1000 Oefenvragen